สรุปสาระสำคัญของการนำเสนอและการบรรยาย

IDevice Icon 1. จากผลการประชุม Flagships ครั้งที่ 1 และ 2
ซึ่งคณะทำงาน Flagships ได้สรุปประเด็นความเป็นมา และ ผลการดำเนินงาน ที่ผ่านมาของการประชุม Flagships ภายใต้ โครงการเรียนรู้ร่วมกัน สร้างสรรค์ สกอ. โดยการประชุม Flagships ครั้งที่ 1 ได้จัดเมื่อวันที่ 2-3 มีนาคม 2550 และ มีประเด็นการพิจารณา 3 ประเด็นหลัก คือ

(1) การสร้างความเข้มแข็ง ของ สกอ.
(2) การสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันอุดมศึกษาใหม่
(3) การพัฒนาอุดมศึกษา ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้

และได้เสนอโครงการ ที่เห็นควรสมควรดำเนินการ พร้อมทั้ง ได้สำรวจข้อมูลพื้นฐาน ด้านการพัฒนาบุคลากร และ นำไปสู่การกำหนด ประเด็นการประชุมสัมมนา Flagships ครั้งที่ 2 ในระหว่างวันที่ 4-5 พฤษภาคม 2550 เพื่อร่วมกำหนดวิสัยทัศน์ และ ค่านิยมร่วมของ สกอ.” และ “กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ สกอ.” โดยผลการประชุม ทำให้ได้ Keyword และ คำอธิบาย ที่สะท้อนเจตนารมณ์ เพื่อกำหนดวิสัยทัศน์ สกอ. และ นำไปสู่ การกำหนดร่าง ค่านิยมร่วม (Share Value) ของ สกอ. คือ “ร่วมทีมทำงาน สรรค์สร้างองค์กร สอดคล้องเป้าหมาย โปร่งใสเป็นธรรม นำประโยชน์ส่วนรวม” โดยใช้คำย่อ ภาษาอังกฤษว่า “CHE VALUES” พร้อมทั้ง กำหนดเป้าหมายหลัก (Strategy) และ กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ สกอ. โดยคณะทำงาน Flagships ได้มี การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ วิสัยทัศน์ และค่านิยมร่วมของ สกอ. เพื่อสร้าง การมีส่วนร่วม ของบุคลากร ในรูปแบบต่างๆ เช่น การจัดทำ Hard Copy แผ่นพับ โปสเตอร์ จดหมายข่าว และ website เป็นต้น

IDevice Icon 2. การจัดระบบการสร้างองค์ความรู้เพื่อการปฏิบัติงานของ สกอ.
ซึ่ง กพร. ได้นำเสนอหลักการ ความเป็นมา และผลการดำเนินงาน ที่สำคัญเกี่ยวกับ การจัดระบบ การสร้างองค์ความรู้ดังกล่าว เช่น การดำเนินการ ภายใต้มิติ ด้านการพัฒนาองค์กร  โดยการจัดประชุม ฝึกอบรม ให้ความรู้เกี่ยวกับ การพัฒนาองค์กร ในด้านต่าง ๆ  การสร้างความเข้าใจ เกี่ยวกับการจัดการความรู้ เพื่อนำไปสู่ การพัฒนาประสิทธิภาพ การปฏิบัติงาน  การประกาศนโยบาย และ มาตรการ การจัดการความรู้ เพื่อพัฒนา สกอ. ไปสู่องค์กร แห่งการเรียนรู้  และ การขับเคลื่อนองค์กร ผ่านคณะทำงาน ดำเนินการจัดการความรู้ และ คณะทำงาน Flagships เพื่อ นำนโยบาย “การจัดการความรู้ เป็นยุทธศาสตร์หนึ่ง ในการพัฒนา สกอ.”  ไปดำเนินการ ให้ประสบผลสำเร็จ เป็นต้น

IDevice Icon 3. การจัดการความรู้สู่เป้าหมาย Flagships ของ สกอ.
ซึ่งนำเสนอ โดยอาจารย์ธนิตสรณ์  จิระพรชัย โดยมีประเด็นสำคัญ ในเรื่องต่างๆ เช่น

(1) การสร้างความเข้าใจ ในทิศทาง สกอ. ผ่านกระบวนการจัดประชุม Flagships
(2) หลัก 3 ประการ ของการสู่องค์กรที่เป็นเลิศ  โดยการพัฒนาความคิดของคน  พัฒนาองค์กร และ การทำให้องค์กร เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
(3) ระบบสู่ความเป็นเลิศ (Organization Development)
(4) กลยุทธ์ขององค์กร           
(5) วัฒนธรรมองค์กร  
(6) เมนูกลยุทธ์ เพื่อการเรียนรู้
(7) แนวคิดการสร้างทุนมนุษย์ (สัญญาชน หรือ ปัญญาชน)
(8)  กระบวนการสร้างความรู้ ตามแนวคิด Nonaka and Takeuchi  
(9) การบริหารจัดการองค์ความรู้ที่สอดคล้องกับการพัฒนาองค์กร
(10) ระดับการบริหารจัดการองค์ความรู้ในองค์กร
(11) การบริหารจัดการองค์ความรู้ที่สอดคล้องกับการพัฒนาองค์กร
(12) องค์กรที่ใฝ่เรียนรู้ตามแนวคิดของ Peter Senge เป็นต้น